förbud nätfiske

Förbud om nätfiske inom 3 m kurvan

Sedan den 1 januari 2013 är det förbjudet att lägga nät på djup som är grundare än 3 m från gränsen mot Norge till gränsen mellan Skåne och Blekinge län. De nya bestämmelserna innebär att nätfiske förbjuds under tiden 1 oktober till och med 30 april i västra Götaland och Halland och 15 september till och med 30 april i Skåne. Under den tid som fiske med nät är tillåtet får näten endast stå ute mellan kl. 1600 till kl.1000 påföljande dag. Maximalt 180m nät får användas.

De nya bestämmelserna motiveras så här:

“Flera arter använder grundområdena som lekplats och uppväxtområde eller utnyttjar dem som födosöksområden. Sammantaget innebär detta att grunda kustområden är viktiga även för fiskproduktionen i utanför liggande vatten. Havs och vattenmyndigheten anser därför att det är viktigt att fisket bedrivs på ett långsiktigt hållbart sätt i dessa viktiga områden. De nya bestämmelserna är ett viktigt steg för att minska problematiken med bifångster av skyddsvärda arter och att bevara havsöringsbestånden i gott skick samtidigt som tillsynen underlättas.”

(se protokoll från HaV nedan)

Download (PDF, 116KB)

Från den 15 september – 30 april omöjliggörs nätfiske efter havsöring. Det är under den tiden av året som havsöringsfisket har sin högsäsong och endast sportfiske med handredskap efter havsöring blir tillåtet. I praktiken innebär det att husbehovsfisket utestängs från havsöringsfiske i framtiden. Det råder ingen tvekan om att diskussioner förs om att en liknande reglering ska gälla även på Gotland inom en snar framtid.

Samtidigt bör man understryka att alla är överens om att det inte finns några biologiska skäl till att förbjuda nätfiske inom 3- meterskurvan. Det handlar helt enkelt om andra intressen!.

Gotlands Husbehovsfiskeförening ser med stor oro på utvecklingen framöver och kommer att fortsätta sitt arbetat med att bibehålla nätfiskeregleringar till dagens nivå.

Nedan utdrag ur HaV:s remissamanställning om förslaget.

Download (PDF, 123KB)