Föreningen

Om Föreningen

Vi är en nystartad ideell förening. Som avser att organisera gotländska husbehovsfiskare och värna om husbehovsfiskets framtid i en ideell förening med en stark och bred förankring på Gotland.

Föreningen kommer att verka för:

  • Tillgodose och bevaka husbehovsfiskares intressen i fiskefrågor.
  • Vidmakthålla och utveckla kustfiske med traditionella redskap.
  • Främja fiskeetik, fiskevård- och vattenvård.
  • Förtroendefullt samarbete mellan fiskevattenägare, yrkesfiskare och fritidsfiskare.
  • Föra husbehovsfiskets kulturarv vidare till nästa generation främst genom information och ungdomsverksamhet.
  • Främja efterföljandet av bestämmelserna för fiskets bedrivande.

Föreningen skall vara politiskt och religöst obunden med verksamhetsområde på Gotland och har följande styrelsesammansättning:

Ordförande: Lars-Ove Svensson

Sekreterare: Sören Tillberg

Kassör: Lennart Börjesson1-logga

Ledamöter: Gunnar Norrby, Allan Pettersson och Jörgen Carnell
E-post: info@husbehovsfiskarna.se

Organisations nr. 802472-3028
Bankgiro 170-4592

Förenings information för utskrift

A5 folder Gotl. Husbehovsfiskeförening

A4 Informationsblad

Ändamålsbeskrivning
Fiske- och biotopvård
Föreningen har som ändamål att främja fiskevård- och biotopvård genom att skapa förutsättningar för livskraftiga fiskbestånd i fungerande sötvattenmiljöer runt Gotlands kust. Restaurering av lek- och uppväxtområden i de gotländska vattendragen för att vidmakthålla och förbättra den marinbiologiska mångfalden. Förutsatt att ett förtroendefullt samarbete mellan markägare, myndigheter och andra intresseorganisationer inom fritidsfisket och yrkesfisket kan ske.

Ungdomsverksamhet – Kulturarv
Framtiden i husbehovsfisket och dess kulturarv måste säkras genom ungdomsverksamhet, praktisk fiskekunskap, fiskets historia, information och tillverkning av traditionella redskap är några exempel på teman som kommer att ingå i kurser som föreningen avser att arrangera.

Fiskeetik – Fiskebestämmelser
Information om gälland lagstiftning som berör fritidsfiske samt att verka som remissinstans i framtida förslag på fiskeregleringar är områden som ligger inom föreningens ändamål. Vi vill också understryka vikten av att visa hänsyn till andra fritids och yrkesfiskare i samband med fiskets bedrivande samt till djur- och naturmiljön.

Fiskefrågor
Föreningen kommer att bevaka fiskeärenden som berör husbehovsfiskares intressen, men även landsbygdsutveckling i kustmiljö, kulturarvet i fiskelägen, kustnära miljö- och vattenfrågor, fiskelagstiftning är exempel på andra frågor som ligger inom föreningens intresseområde.