Fiskevård

  Fiskevård

Fiske- och biotopvård

Föreningen har som ändamål att främja fiskevård- och biotopvård genom att skapa förutsättningar för livskraftiga fiskbestånd i fungerande sötvattenmiljöer runt Gotlands kust. Restaurering av lek- och uppväxtområden i de gotländska vattendragen för att vidmakthålla och förbättra den biologiska mångfalden. Förutsatt att ett förtroendefullt samarbete mellan markägare, myndigheter och andra intresseorganisationer inom fritidsfisket och yrkesfisket kan ske.

 

Under hösten 2013 startade Gotlands Husbehovsfiskeförening sitt första fiskevårdsprojekt med avseende på att stärka ett reproducerande havsöringsbestånd. Rom från havsöring insamlades och utsattes på norra Gotland. Nedan några bilder från utsättningen, mer detaljerad information kommer senare.

Havsöring.1Havsöring

 

 

Rom.1Rom.3Rom.2Utsättning.1