Stadgar

STADGAR FÖR GOTLANDS HUSBEHOVSFISKE FÖRENING (Interim)

 

§ 1 Föreningens Namn och verksamhetsområde

Föreningens namn är Gotlands Husbehovsfiskeförening som är en allmännyttig ideell förening med verksamhetsområde på Gotland. Föreningens organisations nr är 802472-3028 Gotlands Husbehovsfiskeförening skall vara en politiskt och religöst obunden förening.

 

§ 2 Föreningens ändamål:

Föreningen har till ändamål att verka för husbehovsfiskare på Gotland. Detta görs bl.a. genom att:

• Tillgodose och bevaka husbehovsfiskarens intressen i fiskefrågor

• Vidmakthålla och utveckla kustfiske med traditionella redskap

• Främja fiske, fiskeetik, fiskvård och vattenvård

• Verka för ett förtroendefullt samarbete mellan fiskevattenägare, yrkesfiskare och fritidsfiskare

• Föra husbehovsfiskets kulturarv vidare till nästa generation främst genom information, utbildning och ungdomsverksamhet.

• Främja efterföljandet av bestämmelserna för fiskets bedrivande

 

§ 3 Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Gotlands län.

 

§ 4 Medlemskap

Medlem i föreningen är den som vill verka för föreningens målsättning och förbinder sig att följa föreningens stadgar. Medlemskap i föreningen kan inte ske på föreningens årsmöte.

 

§ 5 Medlemsavgifter

Medlem ska betala den medlemsavgift som årligen fastställs av årsmötet.

 

§ 6 Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör och tre till fem övriga ledamöter.

 

§ 7 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen ska verkställa av årsmötet fattade beslut, förvalta föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsstämman för det senaste räkenskapsåret. Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det angeläget eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.

Styrelsen är beslutsför då minst halva styrelsen är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. Styrelsen utser inom sig firmatecknare för föreningen

 

§ 8 Räkenskaper

Räkenskapsår ska vara kalenderår.

Styrelsens årsredovisning ska överlämnas till föreningens revisorer senast en månad innan årsmötet

 

§ 9 Revisorer

Styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. Revisorerna ska senast två veckor innan årsmötet avge sin revisionsberättelse. Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper och övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av, när helst de så begär, senast en månad före årsmötet.

 

§ 10 Valberedning

Val av ordförande för styrelsen och övriga styrelseledamöter som förrättas vid föreningsmöte, ska förberedas av en valberedning. Valberedningen består av tre medlemmar i föreningen varav en är sammankallande.

 

§ 11 Årsmöte

Ordinarie årsmöte, vilket är föreningens högsta beslutande organ, hålls innan april månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse skall skickas till alla medlemmar senast tre veckor före ordinarie årsmöte eller extra årsmöte.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1. Årsmötets öppnande.

2. Fastställande av röstlängd för mötet.

3. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt.

6. Fastställande av dagordning.

7. Styrelsens verksamhetsberättelse.

8. Styrelsens ekonomiska rapport.

9. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.

10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

12. Fastställande av medlemsavgifter för det kommande året.

13. Övriga förslag från styrelsen.

14. Val av ordförande i föreningen för en tid av ett år.

15. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av två år.

16. Val av två revisorer för en tid av ett år.

17. Val av valberedning.

18. Motioner.

19. Övriga frågor.

20. Årsmötets avslutande.

Beslut i frågor av större betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte funnits med i kallelsen till mötet.

 

§ 12 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorerna finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens medlemmar kräver detta genom en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet ska behandla. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelse behandlas. Extra årsmöte kan inte hållas inom trettio dagar från ordinarie årsmöte

 

§ 13 Motioner

Motioner från medlemmar skall vara styrelsen tillhanda senast trettio dagar innan årsmötet

 

§ 14 Rösträtt

Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan utövas genom ombud med skriftlig fullmakt.

 

§ 15 Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet eller med fullmakt.

 

§ 16 Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får ges såväl av medlem som styrelsen.

 

§ 17 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Styrelsen är beslutsfattande.

 

§ 18 Upplösning av föreningen

Beslut om upplösning av föreningen måste beslutas på två medlemsmöten varav det ena ska vara föreningens ordinarie årsmöte. För att föreningen ska kunna upplösas krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster biträder beslutet. Om föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till välgörande ändamål inom föreningens verksamhet, såsom fiskevård på Gotland eller annan verksamhet som främjar husbehovsfiske i havet runt Gotlands kust.

Kopia av det årsmötesprotokoll som innehåller beslut om föreningens upplösning ska därefter sändas till skattekontoret för avregistrering av föreningen.